Popis činnosti členů PK

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Popis činnosti členů PK

Předseda povodňové komise:

Předseda Povodňové komise Jihomoravského kraje je podle ustanovení § 80 odst. 1 vodního zákona hejtman Jihomoravského kraje.

a.svolává povodňovou komisi

b.řídí práci komise

c.odpovídá Ústřednímu povodňovému orgánu za činnost komise

d.jmenuje a odvolává členy povodňové komise

e.jmenuje a odvolává členy pracovního štábu

f.dává pokyny vedoucím pracovních štábů pro jejich činnosti

g.může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení

h.zodpovídá za organizaci a koordinaci záchranných a zabezpečovacích prací na území kraje

i.nařizuje v době povodně mimořádné manipulace na vodních dílech (na doporučení pracovního štábu, správce povodí)

j.vyhlašuje stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti

k.vyžaduje pomoc IZS

l.vyžaduje pomoc Armády ČR

m.vyžaduje, případně nařizuje pomoc od orgánů, právnických a fyzických osob

n.vyhlašuje krizový stav

o.žádá o svolání Ústřední povodňové komise ČR

p.účastní se na vyžádání jednání UPK ČR

q.schvaluje souhrnnou hodnotící zprávu o povodni na území kraje, pokud došlo ke škodám na majetku a zdraví osob, včetně analýzy rozsahu a výše škod a účelnosti provedených opatření

r.podepisuje doklady o majetkové újmě vzniklé za povodňové situace v důsledku opatření z nařízení PK JMK

s.odpovídá za zpracování a aktualizaci Povodňového plánu kraje

t.schvaluje Povodňový plán Jihomoravského kraje

u.prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany podle povodňových plánů,

v.zodpovídá za přípravu odborných školení, výcvik členů povodňových orgánů a účastníků povodňové ochrany – k tomu může zřídit odbornou skupinu PK JMK.

Tajemník PK JMK:

Tajemníka jmenuje předseda povodňové komise – tajemník je pracovník krajského úřadu Jihomoravského kraje z důvodů přímé spolupráce a přenosu informací od předsedy na ostatní členy PK JMK. Je především organizačním pracovníkem.

a.dle pokynu předsedy komise zajišťuje svolání komise

b.sestavuje zápisy z jednání komise

c.zajišťuje součinnost mezi povodňovou komisí a jejími pracovními štáby

d.zajišťuje vedení povodňové knihy, kontroluje zápisy

e.zajišťuje soustředění povodňových plánů obcí s rozšířenou působností pro činnost PK JMK

f.soustřeďuje informace povodňových komisí obcí s rozšířenou působností o povodňové situaci jako podklad pro činnost povodňové komise a soustřeďuje podklady pro hodnotící zprávy o povodňové situaci v uceleném povodí

g.soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy

h.zajišťuje činnost sekretariátu komise

i.zajišťuje předkládání PP ústřednímu povodňovému orgánu k potvrzení souladu s PP ČR

j.připravuje program prověrek připravenosti účastníků povodňové ochrany

k.zajišťuje podle pokynů předsedy PK JMK potvrzení souladu věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s rozšířenou působností s povodňovým plánem kraje

l.organizuje dle pokynů předsedy odborná školení a výcvik členů povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností a účastníků ochrany před povodněmi

m.organizuje činnost odborných skupin PK JMK

Další členové komise:

Další členy komise jmenuje její předseda z řad zaměstnanců krajského úřadu, správce povodí a zástupců právnických osob a správních orgánů, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

 

Soubor: c_pk_cinnost.htm


Organizační část > Popis činnosti členů PK

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 3. 7. 2017, publikována: 15. 7. 2019